Dace Broka CVIZGLĪTĪBA
2010.- 2011. Latvijas Mākslas akadēmija. Dizaina pedagogs. Apliecība PA Nr.: 083290.

2005. Sertifikāts Nr.: 01439 pie LU diploma par mājturības mācīšanu pamatizglītības pakāpē.
1998.- 2002. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja kvalifikācija. Diploms Nr.: 000569
1984.- 1989. Tautas mākslas studijas „Madona” biedre.
PAPILDU IZGLĪTĪBA (jaunākā)
15.08.- 19.08.2011. Daudzveidīgas mācību metodes Vizuāli plastiskā mākslas priekšmetā Mākslas
                              valodas pamati. Rīga. Apl. Nr. 1301610256-0151, 36 stundas.

29.04.- 30.04. 2011. ” Eksperimenta!”- jauniešu māksla- laikmeta lieciniece un eksperiments. Tallina. Apl. Nr.: A- 3210. Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS, 6 stundas.
04.04. -19.04.2011. Projektu metode un vadība kultūrizglītībā. Rēzekne. Apl. Nr.: 771350200-0151, Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, 36 stundas.
28.01. -28.01.2011. Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla mācību priekšmetā Mākslas valodas pamati. Subkultūras. Rīga. Apl. Nr. : 1301320196-0151, Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, 6 stundas.
04.11.- 05.11.2010. Seminārs ”Prezentāciju prasmes”. Rīga. Apl. Nr.: 800940170-0151, Baltijas Datoru Akadēmija, 12 stundas.
29.06.-30.06.2010. Seminārs „Digitālā pasaule”. Rīga. Apl. Nr.: 800920065-0151, Baltijas
                              Datoru Akadēmija, 12 stundas.
15.03.-26.03.2010. Fotogrāfijas apguves iespējas, metodika un saturs. Apl. Nr.: 750830030-0151, Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, 36 stundas.
DARBA PIEREDZE
26.08.2011.- ESF projekta ietvaros Labās prakses piemēra prezentācija „Mācību stunda muzejā. Mākslas
                             darbs- ilgas pētniecības, pārdomu un darba rezultāts.” pedagogu konferencē Madonā.
2011.- ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
                                Madonas novada komisija piešķīra pedagoga profesionālās darbības 4. pakāpi.

2010.- pašlaik KM Kultūras un nemateriālā centrā darba grupā izstrādā vadlīnijas Mākslas valodas pamatos un metodisko materiālu digitālajai grāmatai profesionālās ievirzes mākslas izglītībai.
2006.- 2011. Direktora vietniece izglītības un audzināšanas jomā un Māksla valodas pamatu, Darbā materiālā skolotāja Madonas Mākslas skolā. 2009. gadā izstrādātā metodika Mākslas valodas pamatos /Ekspresionisma inovatīva apguve- tika novērtēta kā labākā Valsts konkursā.
26.07. - 08.10.2010. Lektore KM KRIIN tālākizglītības ietvaros Vadlīniju un metodisko materiālu izstrāde profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla vērtēšanā un Vērtēšanas principi profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.
1997.- 2008. Plenēra vadītāja „Gustavskolā”, radošo darbnīcu pedagogs nometnēs: „Meklētāji Lazdonā”, „Kalsnavas vasara” , „Bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmija Jumurdā”, „Kusa”, „Daugmale” Kalsnavā „Brīnumotiņa”.

1997.- 2007. Mākslas valodas pamatu, darbā materiālā, kompozīcijas, veidošanas un prakses zīmēšanā, gleznošanā skolotāja, audzinātāja. Veiksmīgi sagatavojusi audzēkņus iestājai ar mākslu saistītās augstākajās mācību iestādēs- budžeta vietās. Konsultējusi vidusskolēnus ZPD un Kultūras vēstures valsts olimpiādei. Audzēknes saņēmušas atzinību un 3. vietu valstī.

1986.- 2006. Vizuālās mākslas, mājturības skolotāja, „Zīmētmīļu” un Lietišķās mākslas pulciņu vadītāja,
                              audzinātāja Kalsnavas pamatskolā. 2006. gadā saņemta Madonas rajona Izglītības
                                   nodaļas Pateicība par kvalitatīvu un radošu darbu un skolēnu augstajiem sasniegumiem
                              olimpiādēs un konkursos. Sagatavojusi audzēkņus vizuālās mākslas, mājturības
                              olimpiādēm novadā un valstī. Audzēkņi ieguvuši atzinības un 2. vietu valstī.
PRASMES
Valodu zināšanas
Latviešu- dzimtā, Krievu- pārvaldu, Angļu- sarunvalodas līmenī.
Datora lietošanas prasmes
Pārvaldu- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Inkscape.
Vidēji pārvaldu- Adobe Photoshop, Corel Draw.
Iesācēja- Auto Cad, MAYA .                              
Citas prasmes        
                   2011.- Mākslas akadēmijā kvalifikācijas darbā izstrādājusi dizaina produktu- rokdarbu
                               Komplektu bērniem „ Latviešu tautu tērpa brunču svītru motīvu izmantošana mūsdienīgā
                               dizainā”. Ieteikts realizācijai.
                             
                               Privātstundu vadīšana dažāda vecuma un spēju cilvēkiem vizuāli plastiskajā mākslā.

                           Organizējusi radošas darbnīcas „Svētki bērniem un ziediem” Kalsnavas pagastā.
                           Vadījusi nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.

                               Bērnu un jauniešu nometņu vadītāja apliecība Nr.: MR 000058, LR IZM Valsts Jaunatnes
                            Iniciatīvas centrs.
                           
                            Ar VKKF atbalstu izstrādājusi un īstenojusi trīs projektus, kas uzlabojuši
                            Madonas Mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi.
                            Izstrādājusi Madonas Mākslas skolas profesionālās izglītības programmu ”Vizuāli
                            plastiskā māksla”, kas licenzēta līdz 2016. gadam.

                            Kopīgi ar audzēkņiem apgleznota Jaunkalsnavas2 autobusa pietura un vairāki sienas gleznojumi Kalsnavas pamatskolā, Aiviekstes bērnu dārza „Vinnija Pūks” interjera papildināšana ar zīda gleznām. Noformētāja darbs. Kora „Silvita” noformētāja.
Intereses, hobiji
Biedrības „Latvijas Tekstilmozaīka” biedre,2011., 2010. un 2009. gadā piedalījusies Starptautisko festivālu „Rīgas Tekstilmozaīka” izstādēs, 2008. gadā Cesvaines mākslas salonā „Divi torņi”.
M-art (Madonas profesionālo mākslinieku) biedrības biedre. Piedalījusies plenēros „Laisma”, izstādēs Madonas izstāžu zālē, Kalsnavas TIC „Arboretumā”, Kalsnavas pagasta pārvaldē.
Ceļošana, iepazīstot dažādu valstu kultūras un mākslas mantojumu.
Fotografēšana, papīra plastika, tekstilmāksla.15 gadi tautisko deju kolektīvā „Kalsniņš”.